Notiser

Senaste notiser


Bokningssystemet ändringa av länk
Bokning sker via Aptusportal, länk:  https://skogalundsklippan.eyesec.se/aptusportal

Det finns också en app att ladda hem för att boka via din mobiltelefon. Appen heter Aptus Bokning välj bokning adress:  
http://skogalundsklippan.eyesec.se/bookingservice/bookingservice.svc.
Du hittar den enklast genom att söka på Aptus i Appstore eller GoogleStore.


Tiderna för bokning av Föreningslokalen och Gästlägenheten är ändrad
Från 2023-03-04 har vi nya bokningstider när det gäller föreningslokal och gästlägenhet. I en ambition att göra det lite enklare när man bokar våra lokaler har vi gjort följande ändringar:

För föreningslokalen har vi nu tre tidspass per dag alla dagar, det är:

Kl 06.00 – 12.00, 12.00 – 18.00, 18.00 – 06.00 dagen därpå.

Priserna är oförändrade mot idag, det är fortsatt lite dyrare att hyra tider på veckoslut/helger.

Så tider som gäller fredag 12.00 till söndag 12.00 har ett högre pris än samma tid på övriga veckodagar.

Följande priser gäller nu för våra bokningsobjekt:


Gästlägenhet kl 13.00 – 11.59 näst följande dag (max 7 dagar i rad)   pris 300 kr/dag

Föreningslokal
06.00-12.00 varje dag                                                                           50 kr
12.00-18.00 söndag till torsdag                                                          50 kr
12.00-18.00 fredag och lördag                                                          100 kr

18.00-06.00 (morgonen därpå) söndag till torsdag                    100 kr
18.00-06.00 (morgonen därpå) fredag och lördag                      200 kr

Bastu (3 timmars pass)                                                                       50 kr/pass

Passen är:
Kl 07.00 – 10.00, 10.00 – 13.00, 13.00 – 16.00, 16.00 – 19.00, 19.00 – 22.00

När det gäller Gästlägenheten så ändras tiderna så att bokningen gäller från kl 13.00 till 11.59 dagen därpå.

Som vanligt fungerar din tag bara under den hyrda tiden. Mellan kl. 12.00 och 13.00 samma dag fungerar alltså inte din tag även om du bokat flera dagar i rad. Skulle det vid något tillfälle medföra något problem så ta kontakt med någon i styrelsen.

Byte av lägenhetsdörrar på loftgångar och nedre botten

Arbetet med att byta lägenhetsdörrarna på loftgångar och nedre botten ligger för närvarande stilla i
väntan på varmare väder. Företaget Prodoor AB vilka ska genomföra bytet räknar med att arbetet kan starta
i april 2023.  
Totalt är det 91 dörrar att byta. Färgen på de nya dörrarna förblir vit. De nya dörrarna kommer att förses med ett rektangulärt fönster med klarglas samt med ringklocka och ska ha en godkänd 3-punktslåsning. Dörren ska ha ljuddämpning och ha lägst RC3 säkerhetsklass. Nytt säkerhetslås till dörrarna med funktion "service läge" med huvudnyckelfunktion installeras. 

Föreningen har utvärderat inkomna offerter och har valt Prodoor AB att leverera dörrarna och utföra bytet.
Utbytet av dörrarna är planerat att genomföras under april 2023.


Gemensam el

I och med att föreningen i höstas gick över till gemensamt elabonnemang (IMD) kommer kostnaden för den el ni förbrukar att betalas i efterhand via avin för avgiften från HSB. Eftersläpningen kommer när allt det fungerar som det är tänkt att vara tre månader. Det innebär att den el ni förbrukar månad ”ett” kommer att betalas månad ”fyra” osv.
Hushållselen består av ett rörligt elpris som inkluderar alla elhandelskostnader, överföringsavgift, energiskatt och moms. Till det tillkommer en fast kostnad per lägenhet för insamling av data. Den fasta kostnaden är 20 kronor i månaden och den har funnits med på avin sedan i december.

Men kostnaden för den individuella elförbrukningen har ingen ännu debiterats för. Första gången blir nu i mars och då kommer förbrukningen för november och december finnas med på avin. Hyresavin för mars kommer alltså innehålla elförbrukning för två månader. Kommande avier kommer sedan att innehålla elförbrukning månad för månad.

Föreningen har fått information om elpriset för föreningens medlemmar för månaderna november/december 2022 och för januari 2023.
Elpriset (vilket inkluderar elhandel, överföring, energiskatt och moms) för november/december 2022 är fastställt till 3,815 kr/KWh. Den elkostnaden kommer med på månadsavin som ska betalas i mars 2023.
Elpriset för januari 2023 är fastställt till 3,330 kr/KWh. Den elkostnaden kommer med på månadsavin som ska betalas i april 2023 och elpriset för februari 2023 är fastställt till 2,821 Kr/KWh vilket ska betalas i maj 2023.  

Exempel på vad det skulle innebära i kostnad/månad vid olika förbrukningar
100 KWh/månad november/december = 382 SEK           januari = 330 SEK
200 KWh/månad november/december = 763 SEK           januari = 660 SEK
300 KWh/månad november/december = 1145 SEK          januari = 990 SEK

Separat information har delats ut till varje lägenhetsinnehavare där även personligt lösenord för inloggning till insamlingssystemet (Curves) finns med. Där kan ni följa er elförbrukning över tiden.

Vill ni ha något att jämföra er egen förbrukning med så ligger medelförbrukningen i föreningen under januari för en större lägenhet, ca 90 kvm, runt 240 KWh och för en mindre lägenhet, ca 51 - 59 kvm, på ungefär 150 KWh.

Solceller

Styrelsen beslutade på styrelsemötet i december 2022 att starta arbetet med att utreda möjligheten till att vi i framtiden kan komplettera föreningens elförsörjning genom att installera solceller på våra tak. Extern konsult har anlitas för att tillsammans med styrelsen utreda frågan.
Arbetet är nu uppstartat och första etappen med att ta fram offertunderlag och begära in offerter från cirka
4-6 bolag har påbörjats. Detta arbetet beräknas vara klart under våren 2023.

Vi har låtit besiktiga våra tak och de är godkända för att kunna placera solpaneler på.

Lagändringar om ombyggnation i lägenhet från 2023-01-01
Den 1 januari 2023 ändrades bostadsrättslagens bestämmelse kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt. Vad gäller här och nu?

- I dagsläget måste du som bostadsrättshavare ha styrelsens tillstånd för att utföra en åtgärd i din lägenhet om det är ett ingrepp i en bärande konstruktion, ändringar av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas och vatten eller om ingreppet innebär en annan väsentlig förändring av lägenheten.

När styrelsen tar emot en ansökan om tillstånd ska den pröva om åtgärden kan vara en påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. Om styrelsen till slut landar i det kan de vägra tillstånd. För det fall en bostadsrättshavare vidtar åtgärder i sin lägenhet utan tillstånd, eller inte följer det, och det uppstår en skada kan styrelsen kräva att bostadsrättshavaren återställer lägenheten.
Föreningen kan även reagera genom att skicka en rättelseanmaning för vanvård till bostadsrättshavaren.


Lagändringarna gör att fler tillstånd krävs
- En bostadsrättshavare måste från och med den 1 januari 2023 söka tillstånd, inte bara för tidigare nämnda situationer, utan även om denne vill förändra en anordning för ventilation, eldstad, rökkanal eller annat som påverkar brandskyddet.
Om en styrelse ger tillstånd till en åtgärd kan den villkora sitt tillstånd.


Uppsägning kan ske om renovering gjorts trots nekat tillstånd

- För det fall en styrelse nekar ett tillstånd finns det möjlighet för bostadsrättshavaren att vända sig till hyresnämnden för att få det nekade tillståndet prövat. Det finns även möjlighet att överklaga hyresnämndens beslut till hovrätten.

En bostadsrättsförening kommer framöver även att ha rätt att på bostadsrättshavarens bekostnad avhjälpa en brist som denne har orsakat genom en olovlig renoveringsåtgärd. Det krävs att renoveringsåtgärden innebär en risk för att annans säkerhet äventyras eller att det blir omfattande skador på annans egendom. Styrelsen måste innan bostadsrättshavaren kan agera ha skickat en uppmaning till bostadsrättshavaren om att själv avhjälpa bristen.


En ytterligare punkt i lagändringen är att nyttjanderätten till lägenheten kan vara förverkad om en bostadsrättshavare utför en renoveringsåtgärd i lägenheten utan att ha haft tillstånd från vare sig styrelsen eller hyresnämnden. Vid sådant fall kan bostadsrättsföreningen säga upp bostadsrättshavaren. Styrelsen måste dock, inom 2 månader från kännedom om den otillåtna renoveringsåtgärden, ha anmanat bostadsrättshavaren att vidta rättelse.


Information om skyddsrum i BRF Skogalundsklippan
Skyddsrum finns inom föreningen på följande platser:

Skogalundsklippan 20 med ingång från gatan

Skogalundsklippan 22 med ingång från gatan eller från trapphuset (hör ihop med den i port 20)

Skogalundsklippan 26 med ingång från baksidan närmast vändplanen/gästlägenheten eller via trapphuset.
Samtliga ingångar är märkta med skylt.   

 

Våra skyddsrum används i dag som tillfälliga förråd och som lägenhetsförråd vilket är godkänt enligt gällande regler. Det som gäller är att de ska kunna iordningställas som skyddsrum inom 48 timmar. Det innebär att i de fall de används som lägenhetsförråd måste dessa tömmas inom den tiden. De delar som föreningen disponeras måste också göras iordning på den tiden.

Föreningen har föreskriven skyddsrumsutrustning som kan iordningställas under den föreskrivna tiden.

För den som vill veta mer i detalj vad som gäller och var det finns fler skyddsrum i området eller i Nacka hänvisar vi till MSB.se. Sök på skyddsrumskarta.


Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) har nu i december genomförts i samtliga lägenheter med undantag av lägenheterna i port 14, 16 och 18 där OVK redan är utfört under våren 2022.
Kontrollen är nu klar och föreningen har nu en godkänd OVK vilken gäller i sex år.
  
P-platser med elbilsladdare
Föreningen har nu tio P-platser med elbilsladdare. 

Önskar du en plats med elbilsladdare avsedd för elbil eller elhybridbil kontakta styrelsen. För att kunna ladda sin bil måste man ha en tag som beställs av leverantören. Förutom en avgift för P-platsen (400 kr/mån) kommer den faktiska förbrukningen att debiteras innehavaren.

Då vägg- och motorvärmaruttagen i garagen inte är dimensionerade för laddning till el- och hybridbilar avråder Elsäkerhetsverket från laddning. Det är därmed förbjudet att ladda el/hybridbilar i garagen. 

Eventuell överträdelse mot detta (förbud)  kan leda till både förverkande av hyresavtalet samt till skadestånd för eventuella tillkomna skador till följd av laddningen.

iBox finnas nu i området

I takt med att e-handeln ökar så ökar behovet av att kunna hämta sin leverans så nära sin bostad som möjligt.

Företaget iBoxen h.ar nu placerat två iBox-enheter hos oss.

De är placerad tefter gångvägen ner till trappan mot Skvaltans väg.


Bostadsrätterna

Som ni säkert har märkt har det kommit en tidning (medlemsblad) som heter Bostadsrätterna, varför då kanske någon undrar.
Det är så att föreningen numera är ansluten till en rikstäckande intresseförening som heter Bostadsrätterna och de ger ut detta medlemsblad 4 ggr./år. Tidigare var vi med i Fastighetsägarna men vi anser att
Bostadsrätterna mera specifikt passar oss som bostadsrättsförening.


Rutin för tappade föremål i hiss/hisschakt
När någon har tappat något i hiss/hisschakt som medför att hissfirma måste tillkallas gäller:t
Den lägenhetsinnehavare (familjemedlem) som har tappat föremålet ringer hissfirman (Nacka Hiss AB) som åtgärdar problemet. Nacka Hiss debiterar sedan lägenhetsinnehavaren för uppkommen kostnad.


Kollektivt bredband finns i föreningen

Föreningen har sedan 2018-11-01 kollektivt bredband från leverantören Com-Hem/Tele 2.
För att börja använda internet/bredband behöver du endast beställa Router från Tele 2 på telefon 0775-17 17 20.

Trygg Surf ingår kostnadsfritt (måste beställas)

Med Trygg Surf får de boendes enheter automatiskt skydd mot virus, skadeprogram och hot på nätet. Med

Trygg Surf ingår antivirusskydd, surfskydd, föräldrakontroll, bankskydd samt den personliga sidan Min Trygg Surf. Gäller för skydd på upp till 5 enheter per hushåll – både för dator, mobil och surfplatta. Du bestämmer själv vilka enheter du vill skydda, oavsett om det är dina egna eller andras.”

Vid avflyttning glöm inte att meddela detta till Tele 2 Routern kan behövas återsändas.


Felanmälan ska göras till Åkerlunds Fastighetsservice AB

Felanmälan görs till: e-post, "info@akerlundsfastighet.se" eller på telefon: 08-39 06 50 (dagtid)


Akuta fel övrig tid (vardagar efter kl. 16.00 samt helger) anmäls till Securitas Jourmontör, tfn 08-657 77 00.

Störningsjouren
Telefonnumret till störningsjouren är 08-568 21400.


Brandskydd i lägenheter och trapphus
Fungerande Brandvarnare SKA finnas i samtliga lägenheter!

Det bör också finnas brandsläckare (pulver alt skum) och brandfilt.

Det är ABSOLUT förbjudet att placera prylar i trapphusen. Detta är ett myndighetskrav (MSB) och föreningen kan få betala vite om brandmyndigheten vid kontroll hittar prylar i trapphusen.

Föreningen kommer att avlägsna alla prylar vilka är placerade i trapphusen.

Rekommendation:

- Ladda ej elprylar på natten när ni sover, ta alltid bort laddaren från nätet när den inte används.

- Södertörns Brandförsvarsförbund uppmanar till att inte använda diskmaskin och/eller tvättmaskin nattetid eller då det är tomt i lägenheten.